baby g的經驗(060208)

www.out-of-body-guide.com

  又係我喇!

  近來是考試週,累得我要死,有晚about 4:00am sleep。一sleep個身就唔郁得啦,and then又有free falling既感覺啦!(可唔可以向上飛而唔係向下free falling呀?)

  And then因為你地上次話唔可以怕啦,咁我就press住我既驚啦。And then我就同自己講:「唔好向下free falling啦!向上飛得唔得啊?」

  And then個人就好似一舊雲咁(無論係我個腦既感覺同個「身體」(soul)),都好似一舊雲向上浮左少少。And then我見到我個room啦,我想知道自己係咪真係出左來喎,then我就想轉身看向自己啦,但一轉身見到好朦既自己就醒了!

  咁我就open眼啦!我見到自己既房啦,and then先醒起我change左床喎,但我「出來時」是見到我以前果張床架。

  我係咪發夢啊?但……我真係幾清醒架……我回到去之後可以立即open eyes喎……如果係平時sleep then awake我唔會咁快open eyes架嘛……