stardust的經驗(060112)

www.out-of-body-guide.com

  昨夜訓到半夜,突然有左知覺,但仍然是合上眼的,可是,我睇唔到野,只是感覺到身體半浮半沉。我嘗試出體(當時我不確定是否已出體),個身起下又回下,幾野重覆就出左體。出左體後耳邊有風聲,感覺在我後方有人扯著我雙耳黎帶我向後飛緊咁(有o的痛,有o的驚)。我有個to do list,就係想去睇返媽子童年的生活艱苦片段。

  我決定後,身體開始感到有股不太舒服的離心力,忽東忽西咁飄,終於好似飄到一個鄉郊地方,見到條河,未降落就醒左。跟住再有兩個夢片段,分別係搬緊一間學校既檯凳同有朋友拎住張電腦套餐既quotation,問我意見。