star dust的經驗(051204)

www.out-of-body-guide.com

  今朝11:00左右特登上床再訓去出體,訓到無耐覺醒左,合上眼仍然看見影像,但影像不是房間內的東西,我嘗試集中精神離體,但唔成功,慢慢眼前影像續漸消失,我拼命地出體,用力之下肉體醒左。

  再訓再試,又覺醒,這次我命令自己起飛,從床上向前飛出左,飛到舊居的對面樓,想起舊同學住起五樓,便想飛上去找佢,我不知怎的跟住中間樓梯慢慢游上去,但不能穿牆過壁,撞牆兩次卡住左。當就到同學屋企時我突然間醒左。